Nieuws

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een Wassenaarse makelaar heeft een illegale asbestsaneerder aanbevolen bij 2 verkopers van particuliere woningen. De Inspectie SZW heeft 2 boetes opgelegd tegen de malafide saneerder. De huizenverkopers hebben een aanzienlijke financiële schade door het niet correct laten verwijderen van asbest.
Mon, 07 Aug 2017 10:27:00 GMT

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen.
Fri, 04 Aug 2017 06:42:00 GMT

De Inspectie SZW controleerde woensdag 19 juli voor de 3e keer een bedrijfspand van een taxibedrijf in Amsterdam. Het vermoeden bestaat dat de eigenaren van het taxibedrijf bewust diverse wetten overtreden. Bij de controle waren ook de Vreemdelingenpolitie, Belastingsdienst en de ILT aanwezig. Bij de actie werd een medewerker aangetroffen die er niet mocht werken. Ook werd de administratie in beslag genomen.
Thu, 20 Jul 2017 11:48:00 GMT

Een 40-jarige Haagse vrouw wordt verdacht van valsheid in geschrift, witwassen en oplichting. Zo zou ze onder meer gezorgd hebben dat tientallen mensen hoger op de wachtlijst voor een huurwoning kwamen. De Inspectie SZW heeft in opdracht van het Functioneel Parket onlangs een doorzoeking verricht in de woning van de vrouw en in haar kantoor in Den Haag.
Mon, 17 Jul 2017 12:33:00 GMT

Bij controle van 500 uitzendbureaus zijn door de Inspectie SZW 131 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim € 1,3 miljoen. De meeste overtredingen zijn onderbetaling van de uitzendkrachten. Bedrijven die arbeidskrachten bij malafide uitzenders inhuren, kunnen zo op oneerlijke wijze goedkoper produceren en concurreren. De top 6 branches waar misstanden worden aangetroffen zijn land- en tuinbouw, metaal en industrie, horeca, detailhandel, bouw en schoonmaak. Ook inleners zijn verantwoordelijk voor de uitzendkrachten, daarom heeft de Inspectie een checklist gemaakt voor het werken met uitzendkrachten.
Wed, 12 Jul 2017 07:25:00 GMT

In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw. Het jaarrapport 2016 is nu gereed.
Mon, 10 Jul 2017 11:46:00 GMT

Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. Daarom krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden. Dat mag nu nog niet. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Fri, 07 Jul 2017 11:03:00 GMT

De AOW blijft voor kostendelers op peil. Het kabinet besloot onlangs in de Voorjaarsnota dat de zogenoemde kostendelersnorm in de AOW niet wordt ingevoerd. De ministerraad heeft er nu op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsartikel over de kostendelersnorm in de AOW definitief uit de wet te halen. Het kabinet heeft structureel 214 miljoen euro vrijgemaakt om het niet invoeren van de kostendelersnorm te dekken.
Fri, 07 Jul 2017 11:00:00 GMT

Op internet is een ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met gewijzigde eisen certificerende instellingen gepubliceerd.
Fri, 07 Jul 2017 08:18:00 GMT

Bij een controle van 30 aspergetelers bleek bij 17 bedrijven (57%) de boel niet op orde. Nagenoeg alle overtredingen betroffen de arbeidstijdenwet. Ook bij andere 'open teelten' wordt er te lang gewerkt. Dit constateert de Inspectie SZW na controles bij 102 agrarische bedrijven. In totaal werden bij deze bedrijven 236 overtredingen geconstateerd.
Fri, 07 Jul 2017 07:34:00 GMT